افغانستان کې د برېښنايي حکومتولۍ مرکز پرانېستل شو

افغانستان کې د برېښنايي حکومتولۍ مرکز پرانېستل شو

د مخابراتو وزارت وايي، دولتي ادارو کې د حکومتولۍ د برېښنایي کېدو لپاره یې دغه مرکز پرانېستی دی.

مخابراتو وزارت وايي، برېښنايي حکومت داري به روڼتیا ته زمینه برابره کړي

دغه مرکز به د الکټرونيکي حکومتدارۍ د بهیر پراختيا، الکټرونيکي زده کړو، الکټرونيکي روغتيايي خدماتو، الکټرونيکي موټر چلونې لايسنس، جواز سیر، الکټرونيکي مالياتو، الکټرونيکي رايې اچونې، الکټرونيکي راکړې ورکړې او نورو برخو کې فعالیت کوي.

Leave a Reply

Your email address will not be published.