کورنیو چارو وزارت کابل کې د هغو زورواکو نوملړ خپور کړ، چې د پولیسو وسلې ورسره دي.

کورنیو چارو وزارت کابل کې د هغو زورواکو نوملړ خپور کړ، چې د پولیسو وسلې ورسره دي.

کورنیو چارو وزارت کابل کې د هغو زورواکو نوملړ خپور کړ، چې د پولیسو وسلې ورسره دي.

کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی، که دغه کسان وسلې تسلیم نه کړي، د نیولو اقدام به یې ترسره شي.

هغه زورواکي چې کابل کې فعال دي او وسلې ورسره دي:

۱ ـ حاجي نوروز ـ ۱۵ میله وسله

۲ ـ رحم الدین ـ ۲۰ میله وسله

۳ ـ ملا برادر ـ ۱۵ میله وسله

۴ ـ  حاجي میرزا ساپی ـ ۹ میله  وسله

۵ ـ کریم قره باغ ـ ۸۰ میله وسله

۶ ـ خواجه حمید نظامي ـ ۱۵ میله وسله

۷ ـ رحیم الدین سپین غر ـ ۱۲ میله وسله

۸ ـ ملا جاوید ـ ۳۰ میله وسله

۹ ـ د هارون ګرک ورور همایون ـ ۱۰ میله وسله

۱۰ ـ جاوید عرب ـ ۱۵ میله وسله

۱۱ خواجه امېد نظامي ـ ۱۵ میله وسله

۱۲ ـ حمید خراسانی ـ ۱۰ میله وسله

۱۳ ـ  نجیب الله اسلام یار ـ ۱۰۰ میله وسله

۱۴ ـ داوود ځاځی ـ ۱۵ میله وسله

۱۵ حاجي جنت ګل ـ ۲۰ میله وسله

Leave a Reply

Your email address will not be published.