ترکیه د افغانستان زعفران پېري

ترکیه د افغانستان زعفران پېري

ترکیې د افغانستان د زعفرانو د پېرلو هڅې پیل کړې دي. د هرات د زعفرانو د اتحادیې مسوولین افغان زعفرانو ته د بازار موندلو په هدف دغه هېواد ته تللي دي. د ترکیې چارواکو ویلي: له دې وروسته به د اسپانیا پر ځای د افغانستان زعفران وپېري. ترکي چارواکو ټینګار کړی چې هر کال به درې سوه کیلو افغان زعفران ترکیې ته واردوي.

Leave a Reply

Your email address will not be published.