رمضان قديروف استعفا كوي

رمضان قديروفد چيچينيا ولسمشر رمضان قديروف وايي د ولسمشرۍ وخت يې تير شوى اواستعفا كوي. رمضان قديروف چې د ولسمشرۍ دوره يې په اپريل كې  پاى ته رسيږي (راشاټوډې) ته ويلي هرانسان محدوديتونه لري او غواړي استعفا وركړي.

هغه په ۲۰۰۷ م كال كې د چچنيا ولسمشر شو او تر هغه مخكې هم دوې دورې د دغه هيواد د لومړي وزير په توګه دنده اجرا كړې ده.

Leave a Reply

Your email address will not be published.