« له افغانستانه تر عراقه د مرګ څپې»

« له افغانستانه تر عراقه د مرګ څپې»له افغانستانه تر عراقه د مرګ څپې په نوم د کتاب پښتو ژباړه چاپ شوه. کتاب مشهور مصري لیکوال او ژورنالېست محمد المراغی لیکلی او پښتو ته هدایت الله همیم را ژباړلی دی.

په دغه کتاب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ۲۰۰۱ زېږدیز کال هغه پټ اسناد په ډاګه شوي چې څنګه یې پر افغانستان یرغل وکړ.

په کتاب کې پر دې هم بحث شوی چې پر افغانستان د امریکا له برید سره ګاونډیانو څنګه مرسته وکړه. کتاب چې پنځه څپرکي او ۱۰۴ مخه دی، د اکسوس کتاب پلورنځي له لوري پر ښه کاغذ چاپ شوی دی.

Leave a Reply

Your email address will not be published.