تشکیلات نظامی افغانستان در سال ۱۳۶۸ مطابق (۱۹۹۰) میلادی

ساختارتشكیلات وتخنیك دست داشته قوای هوایی و مدافعه هوایی جمهوری افغانستان در سال ۱۳۶۸ مطابق (۱۹۹۰) میلادی.

 • تعداد پرسونل ۳۰۰۰۰ نفر
 • تعداد طیارات و هلیکوپتر ها ۶۱۴ بال
 • تعداد پیلوتان فعال ۸۰۰ نفر

قوای هوایی و مدافعه هوایی از قواهای ذیل تشکیل شده بود.

 • قوای هوای
 • قوای راکت و دافع هوا
 • قوای رادار
 • ریاست لوژستیک
قوای هوایی
قوای هوایی

قوای هوایی متشکیل است از

 • غند میگ-۲۱ شکاری در بگرام تعداد طیارات ۵۰ بال
 • غند سو-۲۲ بمبارد شکاری در بگرام تعداد طیارات ۵۰ بال
 • عند میگ-۲۱ شکاری در قندهار تعداد طیارات ۴۵ بال
 • کندک مستقل هلیکوپتر در قندهار تعداد هلی كوپتر ۲۵ بال
 • غند سو-٢٢شکاری شیند ند تعداد طیارات ۴۵ بال
 • غند هلی کوپتر در شندند تعداد هلی كوپتر ۶۰ بال
 • غند ٣٨٠ هلی کوپتردرمزار شریف تعداد هلی کوپتر ۶۰ بال
 • غند ٣٩٣ تعلیمی در مزار شریف تعداد طیارات ل-٣٩ ۴۰ بال و میگ-۲۱ تعداد طیار ات ۲۶ بال
 • غند ٣٧٧ قهرمان هلی کوپتر در خواجه رواش کابل تعداد هلی کوپتر ۷۰ بال
 • غند ٣٧٣ طیارات ترانسپو رتی ان-٣٢ در کابل تعداد طیارات ۷۰ بال
 • کندک ٣٨١ طیارات ترانسپورت ان-١٢در کابل تعداد طیارات ۱۶ بال
 • کندک ترانسبورت ان-٢٦در کابل تعداد طیارات ۲۲ بال
 • کندک هلی كوپتر می-٣٥حربی در کابل ١٨ بال

فابریکه ترمیم طیارات و هلی كوپترهای ذیل درگارنیزون بگرام:

 • میگ-٢١ (MiG-21)
 • ان-٢٦ (AN-26)
 • ان-٣٢ (AN-32)
 • ان-١٢ (AN-12)
 • مى-٨ (MI-8)
 • مى ١٧ (MI-17)
 • مى-٢٤ (MI-24)
 • مى-٢٥ (MI-25)
 • مى-٣٥ (MI-35)

راترمیم میگردید که فابر یکه مذکور بیسار مجهز بود تعداد پرسونل شان به ۳۰۰۰ نفر میرسید چنین فابر یكه در جمهوریت های اسیای میانه و اتحاد شوروى سابق وجود نداشت و در دوره اول حكومت ربانی به تاراج رفت.

قوای راكت و دافع هوا راکت های مجهز داشت که هدف را در ۲۵ کیلو متر وتابه ارتفاع ۱۷ کیلومتر ازبین میبرد و همچنین توپهای ۱۰۰ ملی متری ۸۵ ملی متری ۳۵ ملی متری و ۴ میله دافع هوا داشت وتمام افغانستان را درتحت پوشش داشت.

قطعات و جزتام های رادار فضای تمام افعانستان را در تحت پوشش داشت وهدف را درخاک کشور های همسایه تا ۵۰ کیلومتر تعقیب و میدیدند که مجهز به رادار:

 • رادار (P-35)
رادار (P-35)
رادار (P-35)
 • رادار (P-37)
رادار (P-37)
رادار (P-37)
 • رادار (P-18)
رادار (P-18)
رادار (P-18)
 • رادار (P-12)
رادار (P-12)
رادار (P-12)

و رادار نشت مجهزبود.

تمام اکمالات زمینی وهوایی به دوش ریاست لوژستیک هوای بود و ریاست لوژستیک هوایی برای ۵ سال تمام اکمالات زمینی و هوایی در دیبوهای خود ذخیره داشت.

بزرگترین ذخیره مواد ممربگرام

ذخیره مذكور بیدون نظرداشت إكمال مكرر برای ٥ سال ظرفیت اكمال وسایط فوق قوایی هوای كشور را دارا بود ذخیره مذكور مستقیماً توسط پایپ لاین از شهر ترمز جمهوری ازبكستان اكمال میگردید.

پوهنتون هوایی و مدافع هوایی ازپوهنځی های ذیل تشکیل شده بود:

 • پوهنځی هوایی
 • پوهنځی راکت و توپجی دافع هوا
 • پوهنځی رادار و مخابره
 • پوهنځی لوژستیک و نقلیه خصوصی

جمهوری افغانستان ازقویترین قوای هوایی و مدافع هوایی و سیستم دفاعی و ستر سرحدا ت كشور وتمامیت ارضی درمنطقه دارابود.

طیارات وهلی کوپترهای قوای هوایی افغانستان که طی سال های گذشته به کشور های بیگانه پاکستان، ازبکستان و تاجكستان انتقال گردیده اند قرار ذیل اند.

۱- هلیکوپتر MI-8 تاریخ ۷/۲/۱۳۶۲ از میدان قندهار

هلیکوپتر (MI-8)
هلیکوپتر (MI-8)

۲- طیاره (SU-7) بمبارد تاریخ ۲۸/۸/۱۳۶۲ از میدان شندند

طیاره (SU-7)
طیاره (SU-7)

۳- طیاره (AN-26) تاریخ ۱/۷/۱۳۶۳ از میدان کابل

طياره (AN-26)
طياره (AN-26)

۴- دو ۲ بال (MI-35) تاریخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ از میدان کابل

هلی کوپتر (MI-35)
هلی کوپتر (MI-35)

۵ – ميگ-۲۱ شکاری تعلیمی تاریخ ۱۸/۵/۱۳۶۷ از میدان قندهار

شکاری (MiG-21)
شکاری (MiG-21)

۶ – ميگ-۲۱ شکاری تاریخ ۷/۷/۱۳۶۷ از میدان بگرام

شکاری (MiG-21)
شکاری (MiG-21)

۷- میگ-۲۱ شکاری تاریخ ۱۸/۹/۱۳۶۷ از میدان بگرام

شکاری (MiG-21)
شکاری (MiG-21)

۸ – دو ۲ بال هلی کوپتر MI-35 تاریخ ۴/۴/۱۳۶۸ از میدان کابل

هلی کوپتر (MI-35)
هلی کوپتر (MI-35)

۹- سو-۲۲ بمبادر شکازی تاریخ ۱۵/۴/۱۳۶۸ از میدان بگرام

شکاری (MiG-21)
شکاری (MiG-22)

۱۰- ميگ-۲۱ شکاری تاریخ ۱/۸/۱۳۶۸ از میدان بگرام

شکاری (MiG-21)
شکاری (MiG-21)

۱۱- هلیکوپتر MI-17 تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۸ از میدان بگزام

هلیکوپتر (MI-8)
هلیکوپتر (MI-8)

۱۲- طیاره AN-12 تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۸ از میدان بگرام

طیاره (AN-12)
طیاره (AN-12)

۱- سه ۳ بال سو-۲۲ شکاری بمبارد سال ۱۳۷۵ از میدان شبرغان

شکاری (MiG-21)
شکاری (Su-22)

۲- یک ۱ بال ميگ-۲۱ شکاری سال ۱۳۷۵ از میدان شبرغان

شکاری (MiG-21)
شکاری (MiG-21)

۳- سه ۳ بال طیارات L-39 سال ۱۳۷۵ از میدان شبرغان

طياره (L-39)
طياره (L-39)

۴- دو ۲ بال هلیکوپتر MI-35 سال ۱۳۷۵ از میدان شبرغان

هلی کوپتر (MI-35)
هلی کوپتر (MI-35)

به شهركولاب تاجكستان توسط شورای نظارد رسالهای ١٣٧٥ و ١٣٧٦

 • ٨ بال سو-٢٢ (Su-22)
شکاری (MiG-21)
شکاری (Su-22)
 • ٦ بال میگ-٢١ (MiG-21)
شکاری (MiG-21)
شکاری (MiG-21)
 • ٨ بال می-١٧ (Mi-17)
هلي کوپتر (Mi-17)
هلي کوپتر (Mi-17)
 • ٦بال می-٣٥
هلی کوپتر (MI-35)
هلی کوپتر (MI-35)

اینك معلومات اندك كه نزدبنده موجود بودخدمت تان تقدیم است.

فهرست آنعده افغان هاییکه هواپیما و چرخبال های قوای هوایی کشور را به پاکستان انتقال داده اند:-

 • تورن جمال الدین رباینده جیت (می- 8) از میدان کندهار به تاریخ : 07.02.1359
 • تورن محمد نبی رباینده طیاره (سو-7) از میدان کندهار به تاریخ : 27.08.1362
 • جگرن فقیرمحمد رباینده طیاره (ان – 26) از میدان کابل به تاریخ : 01.07.1362
 • تورن محمدعمر رباینده دوبال (می-25) از میدان خوست به تاریخ: 04.02.1364
 • عبدالمالک رباینده طیاره (ان-26) از میدان بگرام به تاریخ : 30.02.1367
 • تورن اسدالله رباینده طیاره (میگ-21) از میدان بگرام به تاریخ : 01.08.1367
 • تورن سخی الله رباینده طیاره (می-35) از میدان کندهار به تاریخ : 12.04.1368
 • تورن محمد حاد رباینده طیاره (می-25) از میدان کندهار به تاریخ : 12.04.1368
 • تورن جان محمد رباینده طیاره (سوو-22) از میدان بگرام به تاریخ : 15.04.1368
 • جلال الدین رباینده طیاره (میگ-21) از میدان بگرام به تاریخ : 07.07.1368
 • هواپیمای ترانسپورتی (می-17) که حامل برید جنرال غلام رسول قوماندان گارنیزیون شیندند و جنرال شهنواز تنی وزیر دفاع وقت بود از میدان هوائی شیندند پرواز و در همآهنگی با نیاز محمد مهمند عضو بیروی سیاسی، به تاریخ 17.12.1368 به پاکستان انتقال داده شد.
 • جگرن گلاب الدین پیلوت، بریدجنرال خواجه محمد شفیع کشاف و دگروال سیف الدین اعضای بورد تخنیک همراه با دگر جنرال عبدالقادر قوماندان عمومی قوای هوایی و مدافعه هوایی، بریدجنرال میر حمزه و چند تن دیگر از کودتاچیان همزمان با طیاره حامل شهنواز تنی به تاریخ 17.12.1368 با طیاره حامل شان (ان – 12) به میدان هوائی اسلام آباد نشست کردند.

افراد متذکره به استقبال گرم (آی اس آی) مواجه شدند! اینها قبل از قبل توسط (آی اس آی) استخدام شده بوده و طیاره های قوای هوایی کشور شان را به (آی اس آی) تحفه دادند، در حالیکه در تعلیمات نظامی خوانده اند که اسلحه دولت حیثیت “ناموس” را دارد.

این مطلب را تا حد توان شریک کنید تا هویت خائنین ملی افغانستان افشاشود كه دیگر هيچ کسی به همچو اعمال كثيف وخاينانه دست نزند وسرمايه ملي كشور را به دشمنان وطن وباداران خويش تسليم نه كند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.