د ورځې لخوا یو ساعت خوب مو مغز پنځه برابره قوي کوي

د ورځې د خوب خوند له ستړو وپوښتئ. د ورځې لخوا خوب مو له فشار څخه خلاصوي او ذهني سکون در بښي.download (1)

په یوه تازه څېړنه کې ویل شوي دي، چې د ورځې لخوا یو ساعت خوب کول مو مغز پنځه برابره قوي کوي. دوی وایي، د ورځې که ان پنځه دقیقې هم خوب وشي د مغز له ارامۍ سره مو ډېره مرسته کولای شي، خو که یو ساعت وشي، مغز مو پنځه برابره ورسره قوي کېږي.

په المان کې د سارلند پوهنتون دغه څېړونکې ډلې په ۴۱ ګډونوالو یوه څېړنه ترسره کړه او دوی ته یې ځینې کلمات وویل، چې یاد یې کړیتر یادولو وروسته یې یوې ډلې ته اجازه ورکړه، چې تر یو ساعت ویده شي، اما بله ډله یې همداسې ویښه پرېښوده.

تر معین وخت وروسته لومړۍ ډلې کلمات ډېر ښه یاد کړي و او تر خوب وړاندې حالته یې حافظه پنځه برابره قوي شوې وه.
د هیپوکامپوس په نوم د مغز یوه برخه د اطلاعاتو د یادولو دنده پر غاړه لري، چې وروسته یې حافظې ته استوي. معلومات په ډاګه کوي، چې کله انسان خوب وکړي، نو د مغز دغه برخه یې چارج اخلي او دوباره بیا فعالېږي.

Leave a Reply

Your email address will not be published.