آلمان کې یوه څېړنه ښيي چې بېکاري ارثي ده.

آلمان کې یوه څېړنه ښيي چې بېکاري ارثي ده.د بېکارو پلرونو ماشومان به تر ډېره په راتلونکي کې بېکاره وي. په آلمان کې د څېړونکو یوه ډله وايي چې کورنی شالید د ځوانانو په بریالیتوب کې ارزښتمن رول لوبوي.

د آلماني څېړونکو د یوې ډلې څېرنې ښيي چې په دغې ملک کې کورنی شالید د ځوانانو د راتلونکي په څرنګوالی او بریالیتوب باندې ډېر اغېز لري. دا اغېز په ښوونځي کې هم تر سترګو کېږي چې حتا کله کله تر ښوونځي بهر اضافي درسونه هم د بریالیتوب دغه کمی نشي ډکولی.

دا څېړونکي په خپله څېړنه کې دې پایلې ته رسېدلي چې د پلرونو د بېکارۍ او د ماشومانو د راتلونکي بېکارۍ تر منځ اړیکه شته؛ دا په دې مانا چې د بېکارو پلرونو ماشومان به په لوی احتمال سره راتلونکي کې بېکاره پاتې وي.

دغه څېړنه کې چې تر ۳۰ کلونو زیاته موده یې نیولې د ۳۰ زرو کسانو ژوند څېړل شوی.

سټېفان مولر، د دې څېړنې سرپرست، وايي د پلرونو د بېکارۍ او بیا وروسته د ماشومانو د بېکارۍ تر منځ اړیکه د پام وړ ده. په ځانګړې توګه د هغو پلرونو چې عالي تحصیلات نلري. هغه په دې اړه زیاته کړه چې د پلار هر کال بېکاري د ماشومانو په راتلونکې بېکارۍ کې دوه اوونۍ موده زیاتوي.

Leave a Reply

Your email address will not be published.