د شاه امان الله په هکله د تاریخ رښتیا

د شاه امان الله په هکله د تاریخ رښتیا

مونږ او زمونږ زیات څیړونکي لا په فکري لحاظ دې ته چمتو نه دي چې د یوې اوږدي دورې له فکري جموده ځانونه راوباسي، مونږ کله نا کله غوښتي د شاه امان الله په باره کې رښتیا ووایو خو زمونږ تړاوونو او فکري مشغولتیاوو بیا زمونږ ژبې او قلمونه رانه برمته کړي. مونږ کله نا کله د محمد ظاهر او بیا د جمهوریت په نامه د همغې کورنۍ واک ته دومره د تقدس په سترګو کتلي چې د هغه په درشل کې مو د تاریخ ډیرې خوږې له قلمونو او فکرونو پاته شوي.

د مُلا او پاچا تاریخي تضادات

د مُلا او پاچا تاریخي تضادات

ملایان له دې وډار شول او د ساینس په اړه په بدګمانۍ اخته شول او فکر یې کاوه چې دا به د دیني عقیدو د کمزوۍ او عیسویت ته د مسلمانانو د اړولو سبب شي. همدا ملایان چې د سنتي او له وخته د تېرو درسي سیستم پيداوار وو، د ساینس په اهمیت پوه نه شول او هر نوي شي ته یې په داسې سترګه وکتل چې دین ته خطر پېښوي.

ﻓﺨﺮ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺑﺎﭼﺎﺧﺎﻥ بابا ﻭﻳﻨﺎﻭﯤ

ﻓﺨﺮ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺑﺎﭼﺎﺧﺎﻥ بابا ﻭﻳﻨﺎﻭﯤ

ﺩ ﺧﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺧﺎﻥ (ﺑﺎﭼﺎ ﺧﺎﻥ) ﻫﺮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﺩ ﮐﺎڼﻲ ﮐﺮښﻪ ﺩﻩ، ﻧﻪ ﯾﯥ ﻟﻤﺮ، ﻧﻪ ﯾﯥ ﺳﯿﻠۍ ﺍﻭ ﻧﻪ ﯾﯥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ړﻧګوﻟﯽ ﺷﻲ، ﺩ ﺧﭙﻞ ﻭﺧﺖ ﺩ پښتنو ﺭښﺘﯿﻨﯽ ﺳﺮﻻﺭﯼ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯼ ﺩﯼ، ﺩ ﻧﻮﻣﻮړﻱ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻣﺸﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﻪ پښتنو ﮐﯥ ډﯦﺮ ﮐﻢ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻱ ﻭﻱ.