ښايي د ټاکنیزو شکایتونو څيړنه په میاشتو میاشتو وخت واخلي

ښايي د ټاکنیزو شکایتونو څيړنه په میاشتو میاشتو وخت واخلي

په کابل کې ۲۳۰۰، په کندهار کې ۱۸۵۰ په بامیانو کې ۲۰، په فاریاب کې ۵۵، په تخار کې ۱۰۲ ، په پروان کې ۸۹، په کاپیسا کې ۱۲۱ ، په لوګر کې ۳۶۰، په وردګو کې ۲۰۷، په لغمان کې ۳۳۰، په ننګرهار کې ۱۰۰۰، په پکتیا کې ۱۰۱۱ ، په هلمند کې ۸۳۸ شکایتونه تر څیړنې لاندې دي.

  • 1
  • 2