بریکسېټ هوکړې د خلکو پر ژوند بد تاثیر کړی

بریکسېټ هوکړې د خلکو پر ژوند بد تاثیر کړی

د بریټانیا بریکسېټ هوکړې د خلکو پر ژوند بد اغیز کړی دی.

د بریټانیا ولس وايي له اروپايي ټولنې د وتلو هوکړې د خلکو اړیکو او ژوند ته بل لوری ورکړی دی.

د بریټانیا خلک له پارلمان او حکومت غواړي چې خپلې پریکړې وروستۍ کړي او د ولس له احساساتو سره لوبې و نه کړي.

بریټانیا پارلمان دا هوکړه ځنډولې او د پرمختګ په برخه کې یې هیڅ ډول اقدام نه کوي.

اخو د ټریزا می حکومت او اروپايي ټولنه پر پارلمان فشار راوړي چې ژر دې په دې تړاو پریکړه وکړي.

Leave a Reply

Your email address will not be published.